GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van de huisvesting voor internationale werknemers aan de Kraakstraat 26 te Hunsel – gemeente Leudal

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van de huisvesting voor internationale werknemers aan de Kraakstraat 26 te Hunsel – gemeente Leudal

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Kraakstraat Hunsel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hunsel

BesluitBurgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 5 december 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de huisvesting voor internationale werknemers aan de Kraakstraat 26 te Hunsel.TerinzageleggingDe verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 voor iedereen ter inzage.Digitaal is vergunning in te zien via het webadres:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV23HuKraakstr26-VG01 De bronbestanden zijn digitaal beschikbaar via het webadres:https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV23HuKraakstr26-VG01Daarnaast ligt gedurende de openingstijden van de receptie een papieren versie van de vergunning ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1.BeroepIngevolge de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een beroepschrift worden ingediend. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten a) de naam en het adres van de indiener b) de dagtekening, c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en d) de gronden van het beroep (motivering).U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voorlopige voorzieningAls een beroep is ingediend kan daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en moet tenminste te bevatten a) de naam en het adres van de indiener, b) de dagtekening, c) vermelding van de besluitdatum van de omgevingsvergunning waartegen het beroepschrift zich richt en d) een opgave van de redenen waarom men zich met de omgevingsvergunning niet kan verenigen.Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.