Gemeente Leudal – Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – De Gaard te Heythuysen

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 6-2-2024

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. Gemeente Leudal – Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – De Gaard te Heythuysen

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verkeersbesluit nr. 2024/001   Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan ir. E. Eggen, teamleider Ruimtelijk Beheer.   Vereiste van het besluit   Gelet op: - artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt; - artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt; - artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht; - artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde. Overwegingen ten aanzien van het besluit Overwegende dat - aan De Gaard in Heythuysen appartementen aanwezig zijn die niet over een eigen oprit beschikken. - de parkeerplaats aan De Gaard in Heythuysen gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Heythuysen en tevens gelegen binnen de parkeerschijf zone. - op deze parkeerplaats parkeervakken zijn aangegeven. - deze parkeervakken openbare parkeerplaatsen zijn. - dat de realisering van een gehandicaptenparkeerplaats geen onevenredige parkeerdrukverhoging in de omgeving veroorzaakt. - dat er een aanvraag is ingediend om aanwijzing van een nabij zijn woning gelegen openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Dit in verband met medische klachten. - de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder. - de afstand van de woning van de aanvrager tot de parkeervoorziening op De Gaard op zo kort mogelijk afstand is gelegen. - er geen infrastructurele maatregelen getroffen worden om deze gehandicaptenparkeerplaats te ondersteunen. - de parkeerstrook op De Gaard een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994. - De Gaard een weg is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Leudal en dat het college van de gemeente Leudal derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit. - overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.   Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot: - het verzekeren van de veiligheid op de weg; - het beschermen van de weggebruikers en passagiers; - het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Is het daarom gewenst om: op De Gaard in Heythuysen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen op het vijfde parkeervak op de parkeerstrook aan de linkerzijde van De Gaard in Heythuysen (in de richting komende vanaf de Stationsstraat). Deze parkeersplaats is gelegen op zo kort mogelijk afstand van de woning van de aanvrager.   Besluiten Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij: 1. Door plaatsing van het bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 het vijfde parkeervak gelegen aan de linkerzijde van De Gaard in Heythuysen aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats (in de richting komende vanaf de Stationsstraat). 2. Deze gehandicaptenparkeerplaats aan de aanvrager toe te wijzen door plaatsing van een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager. 3. Deze maatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. De bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.   Heythuysen, 05 februari 2024   Burgemeester en wethouders van Leudal Namens dezen,     ir. E. Eggen Teamleider Ruimtelijk Beheer   Bijlagen - Tekening “Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gelegen aan De Gaard in Heythuysen” met tekeningnummer VB.2024/001.   Bezwaar

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.