GEMEENTEBLADGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Karreveld 10 te Heibloem - gemeente Leudal

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLADGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Karreveld 10 te Heibloem – gemeente Leudal

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Karreveld Heibloem Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heibloem

Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ter voldoening aan artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 18 december 2023 het bestemmingsplan Vergroting bouwvlak Karreveld 10 Heibloem gewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 augustus 2023.Bestuurlijke lusOp het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.Wijziging ten opzichte van eerder vastgesteld bestemmingsplan De gemeenteraad heeft in het plan wijziging(en) aangebracht ten opzichte van het bestemmingsplan, zoals dat door de raad eerder is vastgesteld bij besluit van 26 september 2017. De wijzigingen hebben betrekking op:- het herstellen van een technische fout, waardoor het bouwvlak nu wel zichtbaar is;- het opnemen en motiveren van een planregel voor het niet mogen houden van dieren binnen een deel van het bouwvlak;- het opnemen van een nadere motivering voor het niet mogen bewerken van voer (inclusief aanpassen op de verbeelding en in de planregels).TerinzageleggingVan vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt het gewijzigd vastgestelde plan met bijlagen voor iedereen ter inzage. Digitaal is het plan beschikbaar gesteld op de landelijke website voor ruimtelijke plannen en in te zien via de hyperlink: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG02 (= het planidentificatienummer). De bronbestanden zijn beschikbaar via de hyperlink: https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG02. Daarnaast ligt gedurende de openingstijden van de receptie een papieren versie van het plan ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1.BeroepDe tegen het oorspronkelijke besluit ingediende beroepen hebben van rechtswege mede betrekking op het besluit tot wijziging of vervanging van het bestreden besluit (artikel 6:19, eerste lid Awb). Het herstelbesluit is onderdeel van dit geding en het beroep moet daarom worden geacht mede te zijn gericht tegen het herstelbesluit.Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een beroepschrift worden ingediend tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling door belanghebbenden. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de aangebrachte wijzigingen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener(s), de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het ook mogelijk digitaal beroep instellen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het op 26 september 2017 vastgestelde bestemmingsplan is reeds in werking getreden na afloop van de beroepstermijn tegen dat besluit. Onderhavig wijzigingsplan treedt in werking zes weken na deze bekendmaking. Voorlopige voorziening Het is mogelijk de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan wordt dan opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.