Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e fase - gemeente Leudal

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e fase – gemeente Leudal

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ter voldoening aan artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 11 december 2023 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e fase gewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3404. Bestuurlijke lus Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. Wijziging ten opzichte van eerder vastgesteld bestemmingsplan De gemeenteraad heeft in het plan wijziging(en) aangebracht ten opzichte van het bestemmingsplan, zoals dat door de raad eerder is vastgesteld bij besluit van 20 december 2020. De wijzigingen hebben betrekking op:   1. De akoestische onderbouwing. In het plan worden voor drie deelgebieden maximale geluidsruimtes per vierkante meters toegekend. Op de verbeelding worden milieuzones opgenomen terwijl in de planregels bepalingen worden opgenomen over strijdig gebruik ter plaatse van die milieuzones ingeval van overschrijding van de toegekende geluidsruimte. 2. Voorkomen van lichthinder. In de planregels worden voorwaarden opgenomen conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. Als niet wordt voldaan aan de maximale toegestane lichtsterkte van verlichtingsarmaturen en/of aan de grenswaarden voor maximale verlichtingssterkte, is sprake van strijdig gebruik 3. De parkeergelegenheid voor vrachtwagens. In de planregels over parkeren wordt toegevoegd dat er ook vrachtwagens sprake moet zijn van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en dat dit moet worden aangetoond door degene die op een perceel de bedrijfsactiviteiten uitoefent. TerinzageleggingVan vrijdag 22 december december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt het gewijzigd vastgestelde plan met bijlagen voor iedereen ter inzage. Digitaal is het plan beschikbaar gesteld op de landelijke website voor ruimtelijke plannen en in te zien via de hyperlink: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP19BtIttervoort4e-VG02 (= het planidentificatienummer). De bronbestanden zijn beschikbaar via de hyperlink: https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP19BtIttervoort4e-VG02. Daarnaast ligt gedurende de openingstijden van de receptie een papieren versie van het plan ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1. BeroepDe tegen het oorspronkelijke besluit ingediende beroepen hebben van rechtswege mede betrekking op het besluit tot wijziging of vervanging van het bestreden besluit (artikel 6:19, eerste lid Awb). Het herstelbesluit is onderdeel van dit geding en het beroep moet daarom worden geacht mede te zijn gericht tegen het herstelbesluit. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een beroepschrift worden ingediend tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling door belanghebbenden. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de aangebrachte wijzigingen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener(s), de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het ook mogelijk digitaal beroep instellen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het op 20 december 2020 vastgestelde bestemmingsplan is reeds in werking getreden na afloop van de beroepstermijn tegen dat besluit. Onderhavig wijzigingsplan treedt in werking zes weken na deze bekendmaking. Voorlopige voorziening Het is mogelijk de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan wordt dan opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.