STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning met bestemmingsplanafwijkingsbesluit voor het perceel Roggelseweg 54 te Haelen, LeudalBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen leudal
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning met bestemmingsplanafwijkingsbesluit voor het perceel Roggelseweg 54 te Haelen, LeudalBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) • het bouwen van 15 vrijstaande chalets en 3 groepenchalets voor recreatief gebruik gelegen aan de Roggelseweg 54 te Haelen. Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage van donderdag 14 februari t/m woensdag 27 maart 2013. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website van de gemeente http://leudal.nl, onder het kopje "Wonen en Leven/Bouwen en Wonen/Ruimtelijke Plannen/Projectbesluiten", Roggelseweg 54 en op http.//ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BA12HaRoggelsewg54-VG01 De bronbestanden zijn beschikbaar via http://leudal.gemeentedocumenten.nl/ onder het kopje "publicatie". Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt een beroepschrift worden ingediend door: • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking; • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de dagtekening; • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en • de gronden van het beroep (motivering) Indien een beroepschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: • de dagtekening van het beroepschrift; • vermelding van de datum van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.