STAATSCOURANTVaststelling van het wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Haelen 1997’, Meiboomkensweg ongenummerd te Buggenum, Leudal

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen leudal
  2. STAATSCOURANTVaststelling van het wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Haelen 1997’, Meiboomkensweg ongenummerd te Buggenum, Leudal

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat het college op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in de vergadering van 21 mei 2013 heeft vastgesteld het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Haelen 1997-Meiboomkensweg ongenumm. te Buggenum”. Het betreft een plan voor het uitbreiden van het agrarisch bouwblok. Het besluit tot vaststelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 30 mei 2013 tot en met woensdag 10 juli 2013 voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Heythuysen, Leudalplein 1. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website http://leudal.nl onder het kopje "Wonen en Leven- Bouwen en Wonen -Ruimtelijke plannen-Bestemmingsplannen-“Meiboomkensweg". De bronbestanden zijn beschikbaar via http://leudal.gemeentedocumenten.nl/ onder het kopje "publicatie". Gedurende genoemde termijn kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit door belanghebbenden die tevens naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij het college een zienswijze hebben ingediend. Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig met een zienswijze te richten tot de gemeenteraad. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de voornoemde Afdeling. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.