STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Tennispark Galgenberg’ te Haelen, Leudal

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen leudal
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Tennispark Galgenberg’ te Haelen, Leudal

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 18 december 2012 het bestemmingsplan “Tennispark Galgenberg” te Haelen, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen van 23 augustus 2012 tot en met 3 oktober 2012, gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in het realiseren van een tennisaccommodatie aan de Windmolenven te Haelen voor de tennisverenigingen van Horn en Haelen. Het betreft de navolgende wijzigingen: • Een verwijzing in de toelichting naar een evenemententerrein is geschrapt; • De aanleg van de geluidswal is in de planregels opgenomen; • De toegangspoort aan de Peter Schreursweg alsook het struinpad binnen de natuurbestemming is vervallen; • De bepaling die het organiseren van kortdurende evenementen op het tennispark mogelijk maakt is uit de planregels geschrapt, de mogelijkheid om sport- en spel gerelateerde evenementen te organiseren blijft wel gehandhaafd; • In de planregels wordt de aanleg van de landschappelijke inpassing als verplichting opgenomen; • Het plaatsen van speelvoorzieningen voor de (kleinschalige) kinderspeelplaats wordt in de bestemmingsplanregels toegestaan. Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 17 januari 2013 t/m 27 februari 2013 ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1. Het plan is digitaal op het internet te raadplegen via de websites: − http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BP12HnTennispark-VG01; − http://leudal.nl onder het kopje: Wonen en Leven, Bouwen en Wonen, Ruimtelijke plannen, Bestemmingsplannen, vastgesteld bestemmingsplan “Tennispark Galgenberg” te Haelen. − De bronbestanden zijn beschikbaar via http://leudal.gemeentedocumenten.nl onder het kopje ‘publicatie’. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door: - belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend; - een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tot de gemeenteraad te wenden. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van de vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan wordt dan opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.