STAATSCOURANTOntwerpzonebeheerplan voor het Bedrijventerrein Haelen, Leudal

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen leudal
  2. STAATSCOURANTOntwerpzonebeheerplan voor het Bedrijventerrein Haelen, Leudal

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Leudal heeft ingestemd met het ontwerp zonebeheerplan voor het Bedrijventerrein Haelen en heeft het plan vrijgegeven voor inspraak. Het zonebeheerplan regelt hoe op dit gezoneerde bedrijventerrein wordt omgegaan met industrielawaai. In het zonebeheerplan worden aspecten met betrekking tot het beheer van de geluidzones rondom het bedrijventerrein Haelen vastgesteld. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van een procedure voor zonebewaking, het vaststellen van de taken en verantwoordelijkheden, het regelen van de beschikbare geluidruimte en het terugbrengen van de geluidsbelasting bij eventuele overschrijding van de geluidzone. Het zonebeheerplan zal als toetsingsinstrument worden gebruikt bij het nemen van beslissingen op het gebied van gronduitgifte en omgevingsvergunningen (met name milieuvergunning). Dit zonebeheerplan biedt daarom de mogelijkheid het beheer en de bewaking van de zone structureel en planmatig door te voeren. Het ontwerp zonebeheerplan ligt met ingang van 28 maart 2013, voor iedereen gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen. Tevens is het plan raadpleegbaar op de website van de gemeente: http://leudal.nl onder het kopje: Wonen en Leven, Bouwen en Wonen, Ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, ontwerpbestemmingsplannen “Bedrijventerrein Haelen”. Gedurende de voormelde termijn van tervisielegging kunnen door eenieder schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen omtrent het ontwerp zonebeheerplan naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, uitgezonderd gedurende de avondopenstelling. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer H. van Roij 0475 – 85 9720.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.