GEMEENTEBLAD Gemeente Leudal – Verkeersbesluit – Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken –Brigittahofje te Ittervoort

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 2-3-2024

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLAD Gemeente Leudal – Verkeersbesluit – Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken –Brigittahofje te Ittervoort

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verkeersbesluit nummer 2024/004Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,BevoegdheidOp grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan ir. E. Eggen, teamleider Ruimtelijk Beheer. Vereiste van het besluitGelet op:•artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd;•artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;•artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;•artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;•artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.Grondslag:Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a.het verzekeren van de veiligheid op de weg;b.het beschermen van weggebruikers en passagiers;c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: •uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;•de Algemene wet bestuursrecht.Overwegingen ten aanzien van het besluitOverwegende dat:•het Brigittahofje een erftoegangsweg is binnen de bebouwde kom van de kern Ittervoort;•niet alle woningen aan het Brigittahofje beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein;•de bewoners van de woningen die niet beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein aangewezen zijn op openbare parkeerplaatsen;•de beoogde parkeerplaats gelegen aan het Brigittahofje een openbare parkeerplaats is;•de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;•de aanvrager geen parkeermogelijkheid op eigen terrein heeft;•de realisering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken geen onevenredige parkeerdrukverhoging in de omgeving veroorzaakt, aangezien er in de nabije omgeving meerdere openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn;•de aanvrager gevraagd heeft om de parkeerplaats gelegen aan het Brigittahofje aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats met onderbord met daarop het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager;•de afstand van de woning van de aanvrager tot de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zo kort mogelijk is;•er geen infrastructurele maatregelen getroffen worden om deze gehandicaptenparkeerplaats te ondersteunen;•de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Leudal;•het treffen van een of meerdere verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen blijven;•er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.Mede gelet op:•overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;•overeenkomstig artikel 26 van het BABW dit besluit bekendgemaakt wordt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:1.tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan het Brigittahofje te Ittervoort;2.om bovenstaande reden een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen en het verkeersbord E6, met onderbord OB309 met daarop het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 te plaatsen;3.deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage ‘Situatietekening VB 2024/004’. Heythuysen, 1 maart 2024Burgemeester en wethouders van LeudalNamens dezen,ir. E. EggenTeamleider Ruimtelijk BeheerBijlage•Situatietekening VB 2024/004BezwaarTegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met dhr. J. Bezemer, via telefoonnummer (0475) 85 90 00 of e-mailadres j.bezemer@leudal.nl, als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.Het bezwaarschrift bevat tenminste:•de naam en het adres van de indiener(s);•de datum van het bezwaarschrift;•een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen;•de gronden van het bezwaar (motivering);•uw handtekening.Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.