GEMEENTEBLAD Gemeente Leudal – Verkeersbesluit – Instellen en herinrichten als 60 km/uur-zone – Kelperweg en Begijnhofweg in buitengebied Kelpen-Oler

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 23-11-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLAD Gemeente Leudal – Verkeersbesluit – Instellen en herinrichten als 60 km/uur-zone – Kelperweg en Begijnhofweg in buitengebied Kelpen-Oler

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verkeersbesluit nummer 2023 022Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,BevoegdheidOp grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan ir. E. Eggen, teamleider Ruimtelijk Beheer. Vereiste van het besluitGelet op:•artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd;•artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;•artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;•artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.Grondslag:Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a.het verzekeren van de veiligheid op de weg;b.het beschermen van weggebruikers en passagiers;c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: •uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;•de Algemene wet bestuursrecht.Overwegingen ten aanzien van het besluitOverwegende dat:•de Kelperweg en Begijnhofweg buiten de bebouwde kom van Kelpen-Oler liggen en een maximumsnelheid van 80 km/uur is toegestaan;•aan beide zijden van de Kelperweg een vrijliggend éénrichtingsfietspad ligt;•de bestaande tussenbermbreedte van de Kelperweg tussen rijbaan en fietspaden niet voldoet aan de minimale breedte van de obstakelvrije zone van een gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur;•de bestaande verhardingsbreedte van de Kelperweg niet voldoet aan de minimale verhardingsbreedte van een gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur;•hierdoor de verkeersveiligheid voor de fietser op het éénrichtingsfietspad van de Kelperweg niet gewaarborgd is;•het herinrichten van de Kelperweg als erftoegangsweg 60 km/uur ertoe leidt dat op de meeste locaties van de Kelperweg de minimale tussenbermbreedte wordt behaald;•het herinrichten van de Kelperweg als erftoegangsweg 60 km/uur ertoe leidt dat aan de verhardingsbreedte van een erftoegangsweg 60 km/uur wordt voldaan;•de huidige etmaalintensiteit en geprognotiseerde etmaalintensiteit op de Kelperweg voor 2030, op basis van het verkeersmodel, past bij een erftoegangsweg 60 km/uur;•om de algehele verkeerveiligheid te verbeteren, het gewenst is de Kelperweg in te stellen en te herinrichten als erftoegangsweg 60 km/uur;•de Begijnhofweg grenst aan de Kelperweg;•op de Begijnhofweg een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen geldt, uitgezonderd bestemmingsverkeer;•de Begijnhofweg het karakter en wegprofiel van een erftoegangsweg 60 km/uur heeft;•het gewenst is de Begijnhofweg om bovenstaande reden in te stellen als erftoegangsweg 60 km/uur;•de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Leudal;•het treffen van een of meerdere verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen blijven;•er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.Mede gelet op:•overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;•overeenkomstig artikel 26 van het BABW dit besluit bekendgemaakt wordt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:1.tot het instellen van een 60 km/uur-zone op de Kelperweg en Begijnhofweg in het buitengebied van Kelpen-Oler en tot het herinrichten van de Kelperweg als erftoegangsweg 60 km/uur;2.om bovenstaande reden de borden A1(Zone) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 te plaatsen op de Kelperweg en Begijnhofweg en om bovenstaande reden de Kelperweg in te richten als erftoegangsweg 60 km/uur;3.deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlages ‘Situatietekening VB 2023 022’, ‘Ontwerptekening VB 2023 022 blad 1 van 2’ en ‘Ontwerptekening VB 2023 022 blad 2 van 2’.Heythuysen, 22 november 2023Burgemeester en wethouders van LeudalNamens dezen,ir. E. EggenTeamleider Ruimtelijk BeheerBijlage•Situatietekening VB 2023 022•Ontwerptekening VB 2023 022 blad 1 van 2•Ontwerptekening VB 2023 022 blad 2 van 2BezwaarTegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met dhr. J. Bezemer, via telefoonnummer (0475) 85 90 00 of e-mailadres j.bezemer@leudal.nl, als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.Het bezwaarschrift bevat tenminste:•de naam en het adres van de indiener(s);•de datum van het bezwaarschrift;•een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen;•de gronden van het bezwaar (motivering);•uw handtekening.Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.