GEMEENTEBLAD Gemeente Leudal – Verkeersbesluit – Aanwijzen van parkeergelegenheid alleen bestemd voor opladen elektrische voertuigen – De Groos te Ell

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLAD Gemeente Leudal – Verkeersbesluit – Aanwijzen van parkeergelegenheid alleen bestemd voor opladen elektrische voertuigen – De Groos te Ell

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verkeersbesluit nummer 2023/027Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,BevoegdheidOp grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan ir. E. Eggen, teamleider Ruimtelijk Beheer. Vereiste van het besluitGelet op:•artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd;•artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;•artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;•artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;•artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.Grondslag:Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a.het verzekeren van de veiligheid op de weg;b.het beschermen van weggebruikers en passagiers;c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.Voorts artikel 2, lid 3, sub a, van de WVW1994:a.het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: •uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;•de Algemene wet bestuursrecht.Overwegingen ten aanzien van het besluitOverwegende dat:•de provincies Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;•de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Leudal een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur“;•de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;•de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);•elektrisch rijden zowel positieve effecten op het klimaat als op de luchtkwaliteit heeft waarmee het doelmatig en/of zuinig energiegebruik wordt bevorderd;•met de nieuwe laadlocatie voorzien wordt in een laadmogelijkheid, waardoor het gebruik van elektrische voertuigen wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en gewaarborgd;•er een bestaande parkeergelegenheid wordt ingericht;•deze parkeergelegenheid aangewezen wordt omdat dit, strategisch gezien, de meest geschikte locatie is om in te richten als oplaadlocatie voor elektrische voertuigen;•de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kunnen leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;•het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerd parkeervak voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het laadpunt bij het parkeervak;•de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeervakken te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;•de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij de laadpaal twee parkeervakken gereserveerd dienen te worden als parkeervak uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s;•de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Leudal;•het treffen van een of meerdere verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen blijven;•er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.Mede gelet op:•overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;•overeenkomstig artikel 26 van het BABW dit besluit bekendgemaakt wordt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:1.tot het aanwijzen van 2 parkeervakken op De Groos te Ell, ter hoogte van nummer 23, uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen, op de locatie zoals opgenomen in de bijlage ‘Situatietekening VB 2023/027’;2.om bovenstaande reden het bord E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 te plaatsen met onderbord OB504;3.deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage. Heythuysen, 29 november 2023Burgemeester en wethouders van LeudalNamens dezen,ir. E. EggenTeamleider Ruimtelijk BeheerBijlage•Situatietekening VB 2023/027BezwaarTegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met dhr. J. Bezemer, tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.Het bezwaarschrift bevat tenminste:•de naam en het adres van de indiener(s);•de datum van het bezwaarschrift;•een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen;•de gronden van het bezwaar (motivering);•uw handtekening.Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.