Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van een septic tank aan de Hollander 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal

Bekendmaking voor overig in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 23-1-2024

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van een septic tank aan de Hollander 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal

overig Hollander Heythuysen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Heythuysen

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 18 januari 2024 aan de vergunninghouder toegezonden.   Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 18 januari 2024 onder het stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van een septic tank aan de Hollander 9 te Heythuysen. Inzage De vergunning met bijbehorende stukken kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid van de Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2023-Z15361. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening De vergunning treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.   U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.   Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.   Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site. Informatie Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, via 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.    Roermond, 22 januari 2024   Het dagelijks bestuur, Erik Keulers, secretaris-directeur Marc Breugelmans, dijkgraaf

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.